Kokkolan radioamatöörikerho Ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kokkolan Radioamatöörikerho ry ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriharrastuksen edistäminen ja ylläpitäminen Kokkolan ja sen ympäristön alueella.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää esittelyjä, kursseja ja luentotilaisuuksia.
 • avustaa jäseniään radiolaitteiden rakentamisessa ja hankinnassa.
 • avustaa jäseniään radioamatöörilupien hankinnassa.
 • rakentaa radioamatöörikäyttöön sopivia radioasemia.
 • tilaa ja välittää koti- ja ulkomaista alaa koskevaa kirjallisuutta ja julkaisuja.
 • harjoittaa toimintaansa suomen- ja ruotsinkielisenä.
 • Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
 • toimeenpanna luvan saatua arpajaisia ja rahankeräystä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta kerhon johtokunta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eronneen tai erotetun jäsenen maksua ei palauteta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 12 kuukauden pituinen aika päättyen helmikuun viimeinen päivä. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen
vuosikokousta johtokunnalle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai henkilökohtaisilla sähköposteilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
 8. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyn purkautuessa käytetään yhdistykse varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.